10 viên kem

khi thêm kem: 22,000đ / viên kem
khi thêm sốt Sô-cô-la: 48,000đ